Privacy verklaring

 

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt in een elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn noodzakelijk om samen met u een goed behandelplan op te stellen. Bovendien worden deze gegevens gebruikt voor de financiële afhandeling van uw behandelingen.

 

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG )en wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn er ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wetten hebben wij als praktijk bepaalde plichten en hebt u bepaalde rechten als het gaat om uw gegevens.
In dit privacy reglement informeren wij u hierover.

 

Persoonsgegevens:

Wij verwerken uw naam, adres, telefoonnummer, BSN en het nummer van uw identificatiebewijs ( i.v.m. de wet identificatieplicht gezondheidszorg, waarmee identiteitsfraude betreffende zorgverzekeringen wordt tegengegaan).

Daarnaast vragen wij u informatie over uw hulpvraag en werk- en thuis situatie. Dit ten behoeve van juiste dossiervorming. Uw medische gegevens worden slechts ingezien door uw behandelend fysiotherapeut, een waarnemend fysiotherapeut of een stagiaire. Deze hebben allen een beroepsgeheim en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.  FYSIEK de BAAS is volgens de AGV de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. 

 

Intramed:

Deze gegevens worden opgeslagen in ons online administratieprogramma “Intramed”. Dit online programma is beveiligd d.m.v. een wachtwoord.

Met de firma “Intramed” hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

Overleg met derden:

Mocht het voor uw behandeling nodig zijn dat wij met derden overleggen, zoals uw huisarts, specialist of een collegiaal overleg, dan vragen wij daar nadrukkelijk uw toestemming voor. Dit overleg vindt meestal telefonisch plaats (na vergewissing juiste arts) dan wel via de beveiligde omgeving ‘zorgmail’.

Wij verstekken geen gegevens aan partijen buiten de EU, tenzij dit strikt noodzakelijk is i.v.m. continuïteit behandeling, in voorkomend geval zullen wij u persoonlijk een brief meegeven met uw gegevens zodat u deze zelf kunt delen.

Mochten wij gegevens verstrekken ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting dan gebeurt dit met uitdrukkelijke toestemming van u en zullen wij de gegevens volledig geanonimiseerd verwerken.

 

Declaratie en verzekeringsgegevens:

Wij zijn bevoegd om persoons- en verzekeringsgegevens te controleren bij “Uzovi” (beveiliging via certificaat en gebruikersnaam/pincode).

Wij declareren uw behandelingen doormiddel van contact met “Vecozo” (beveiliging via certificaat en gebruikersnaam/wachtwoord).

Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk en slechts beschikbaar voor uw behandelend therapeut.

Met zowel Uzovi als Vecozo hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

 

Bewaartermijn gegevens:

De bewaartermijn van medische gegevens is 15 jaar, vanaf de laatste behandeling. Tenzij langer bewaren, in het kader van uw gezondheid, noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van uw fysiotherapeut.

 

Rechten:

U heeft er recht op te weten welke gegevens van u worden verwerkt, u heeft het recht deze gegevens in te zien en, indien gewenst, een afschrift te ontvangen. U heeft het recht deze gegevens  aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen, indien dit nodig is.

Het aanpassen of verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als het anderen niet schaad of het op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moet blijven.

U heeft recht op overdracht, aan uzelf of een derde partij, van de door u verstrekte en door ons opgeslagen persoonsgegevens. Indien u een machtiging heeft afgegeven ter verwerking van uw persoonsgegevens dan heeft u te allen tijde het recht deze machtiging in te trekken.

Als u het niet eens bent met de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 

Datalekken:

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden, waarbij sprake is van inbreuk in verband met persoonsgegevens, dan zullen wij daar z.s.m. een melding van maken bij u en de toezichthouder. Tevens registreren wij eventuele datalekken.

 

Mocht u vragen hebben over deze privacy verklaring of wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de praktijk; Fysiotherapie FYSIEK de BAAS, telefoonnummer 0503090599 of mailen naar [email protected].  Of via het contactformulier. 

 

 

 

 

 

Waar bent u naar op zoek?
naar boven